Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 12 listopada 2019 r

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA MARK BURKE PORTER GROUP

PRZEGLĄD

Grupa marek Burke Porter („BPG”,„my”Lub„nas”), Obejmuje Burke E. Porter Machinery Co., BEP Europe, CIMAT, E-RATIONAL, Epic Equipment & Engineering, Inc., Galileo TP Process Equipment Srl, Kleinknecht, Korvis, LISMAR, Primatics, Titan Inc., Universal Balancing , Van Hoecke Automation, WinterPark Engineering i XL Machine Co. Inc. BPG jest wrażliwy na problemy związane z prywatnością w Internecie. Uważamy, że ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób traktujemy informacje, które możesz nam przekazać. Ponadto BPG uchwaliło Polityka prywatności UE, który określa standardy gromadzenia i / lub przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do osób, których dane dotyczą w UE.

INFORMACJE ZBIERAMY

W normalnym toku działalności będziemy gromadzić zarówno dane osobowe o Tobie, jak i dane nieosobowe powiązane z Tobą. W szczególności zbieramy (a) informacje, które nam przekazujesz, umożliwiające identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres i inne dane osobowe, które nam przekazujesz, oraz (b) informacje, które automatycznie gromadzimy które mogą dotyczyć Ciebie lub związane z Twoją wizytą lub korzystaniem z witryny, ale które nie mogą Cię zidentyfikować.

JAK ZBIERAMY INFORMACJE

AKTYWNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ:

Pliki dziennika. Podobnie jak w przypadku większości witryn internetowych, zbieramy pewne informacje automatycznie i przechowujemy je w plikach dziennika. Informacje te mogą obejmować adresy IP, typ przeglądarki, strony odsyłające / wyjściowe, system operacyjny, znacznik daty / godziny i dane strumienia kliknięć. Możemy gromadzić informacje dotyczące konkretnego urządzenia (takie jak model sprzętu, wersja systemu operacyjnego, unikalne identyfikatory urządzenia i informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu). BPG może powiązać identyfikatory Twojego urządzenia lub numer telefonu z Twoim kontem BPG. Używamy tych informacji do analizy trendów, administrowania witryną i śledzenia interakcji użytkowników z witryną. Zobacz nasze Informacja o plikach cookie.

Nie śledzić. Niektóre przeglądarki mogą zapewniać osobom możliwość komunikowania, że nie chcą być śledzone podczas przeglądania Internetu. Obecnie nie mamy możliwości reagowania na takie sygnały „Nie śledź”. Ponadto obecnie nie umożliwiamy stronom trzecim gromadzenia danych umożliwiających identyfikację użytkownika na temat działań online poszczególnych konsumentów w czasie i na różnych stronach internetowych, gdy konsument korzysta z tej witryny.

TWÓJ WYBÓR DOTYCZĄCY CZY BĘDZIEMY INFORMACJI:

Przekazywanie lub zbieranie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli nie chcesz, abyśmy gromadzili Dane osobowe, nie przesyłaj nam ich i postępuj zgodnie z instrukcjami do odrzuć ciasteczka.

JAK WYKORZYSTUJEMY I UJAWNIAMY TWOJE INFORMACJE

Zawsze będziemy dążyć do ochrony twoich informacji, zachowania ich w tajemnicy i ochrony przed kradzieżą. Zasadniczo wykorzystujemy zarówno informacje nieosobowe, jak i dane osobowe, które nam przekazujesz lub które zbieramy w normalnym toku działalności, aby komunikować się z Tobą w sprawie naszych usług i ofert produktów oraz dostarczać te oferty w efektywny sposób. W tym celu pracownicy BPG lub upoważnieni wykonawcy i przedstawiciele zewnętrzni będą mieli dostęp do niektórych lub wszystkich tych możliwych do zidentyfikowania informacji. O ile nie określono inaczej lub jest to wymagane przez prawo lub chyba, że wyraziłeś zgodę, informacje, które przekazujesz lub które są z tobą powiązane, nigdy nie są udostępniane nikomu poza pracownikami BPG lub upoważnionymi kontrahentami i agentami. W szczególności wykorzystujemy i ujawniamy twoje informacje w następujący sposób:

DOSTĘP PRAWNY DO TWOICH INFORMACJI:

Możemy udostępniać dane osobowe markom, organizacjom lub osobom spoza BPG, jeśli mamy w dobrej wierze przekonanie, że dostęp, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie informacji jest uzasadnione w celu:

  • spełniać wszelkie obowiązujące przepisy prawa, regulacje, procesy prawne, wezwania do sądu lub wykonalne wnioski rządowe.
  • egzekwować obowiązujące Warunki świadczenia usług, Warunki użytkowania lub inne potencjalne naruszenia umów lub zasad BPG, w tym dochodzenie w sprawie potencjalnych naruszeń.
  • wykrywać, zapobiegać, badać lub w inny sposób zajmować się oszustwami, bezpieczeństwem lub problemami technicznymi.
  • chronić przed naruszeniem praw, własności lub bezpieczeństwa BPG, naszych użytkowników lub społeczeństwa, zgodnie z wymogami lub zezwoleniami prawnymi.

Możemy również udostępniać dane osobowe markom, organizacjom lub osobom spoza BPG, jeśli zgadzamy się sprzedawać, przenosić lub łączyć całość lub część naszej działalności lub aktywów, w takim przypadku dołożymy starań, aby zapewnić, że przejmujący wyrazi zgodę na wykorzystanie tych informacji w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESYŁKI DALSZE:

Przed ujawnieniem danych osobowych stronie trzeciej nieupoważnionej przez niniejszą Politykę prywatności, BPG powiadomi Cię o takim ujawnieniu i pozwoli ci zrezygnować z takiego ujawnienia. W przypadkach dalszego przekazywania stronom trzecim danych osób z UE otrzymanych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, BPG pozostaje odpowiedzialna, jeśli takie osoby trzecie zaangażują się w przetwarzanie danych osobowych w niedopuszczalny sposób, chyba że BPG udowodni, że nie ponosi odpowiedzialności za to wydarzenie powodując szkody. Z wyjątkiem ujawnień dozwolonych na podstawie niniejszej Polityki prywatności, BPG zapewnia, że każda strona trzecia, której dane osobowe mogą zostać ujawnione, jest zobowiązana do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony prywatności.

PRZEJRZYSTOŚĆ I WYBÓR, KTÓRY MASZ O NAS, JAK WYKORZYSTUJEMY I UJAWNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE:

Jeśli nie chcesz, abyśmy gromadzili dane osobowe, nie przesyłaj nam ich i postępuj zgodnie z instrukcjami odrzuć ciasteczka podczas korzystania z witryny.

JAK CHRONIMY TWOJE INFORMACJE OSOBISTE

Bezpieczeństwo danych BPG obejmuje uzasadnione kroki w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. BPG wdrożyło odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze w celu ochrony i zabezpieczenia danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Żaden system nie może jednak zapewnić pełnego bezpieczeństwa wszystkich informacji, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ryzyko to wynika z korzystania z Witryny. BPG zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych nam danych za pomocą procedur fizycznych, elektronicznych, administracyjnych i zarządczych. Wzywamy również do podjęcia wszelkich środków ostrożności w celu ochrony danych osobowych podczas korzystania z Internetu. Te środki ostrożności obejmują przechowywanie haseł, częste zmienianie hasła, używanie kombinacji liter, cyfr i symboli oraz używanie bezpiecznej przeglądarki w zabezpieczonej sieci.

BPG może zatrudniać niezależnych kontrahentów, którzy pomagają w zarządzaniu usługami danych, a tacy kontrahenci mogą mieć dostęp do danych, podobnie jak dostęp, który dajemy naszym pracownikom. Dokładamy wszelkich starań, aby ci zewnętrzni dostawcy chronili twoje dane, ale nie ponosimy ostatecznej odpowiedzialności za ich praktyki.

INTEGRALNOŚĆ DANYCH I OGRANICZENIE CELU

BPG będzie gromadzić i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny i odpowiedni do celów, dla których dane zostały zebrane lub autoryzowane przez osobę fizyczną.

LINKI DO INNYCH STRON

Witryna CIMAT Balancing Machines może zawierać łącza do innych stron, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez CIMAT Balancing Machines. Należy pamiętać, że maszyny równoważące CIMAT nie ponoszą odpowiedzialności za prywatność ani praktyki bezpieczeństwa w takich witrynach. Zachęcamy do bycia świadomym, kiedy opuszczasz naszą stronę i do przeczytania oświadczeń o ochronie prywatności na każdej stronie internetowej, która gromadzi dane osobowe. Ponadto strona CIMAT Balancing Machines znajdująca się pod adresem https://www.cimat-balancing.com zawiera łącza do stron CIMAT Balancing Machines spoza Stanów Zjednoczonych.

INFORMACJE UZYSKANE OD STRON TRZECICH

BPG nie sprzedaje ani nie wymienia danych osobowych. Czasami możemy otrzymywać listy kontaktów od innych organizacji. Możemy wysyłać maile, takie jak broszury, na te adresy. Jeśli chcesz usunąć siebie z bazy danych strony trzeciej, musisz skontaktować się z nimi bezpośrednio.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OGRANICZEŃ STOSOWANIA

Podczas gdy BPG stara się zachować odpowiednią kontrolę bezpieczeństwa w celu ochrony prywatnych danych, wirusów i ataków hakerskich nie można całkowicie zapobiec. Ta strona nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia i nie zbieramy świadomie informacji od takich osób.

Witryna BPG znajduje się pod adresem https://www.burkeportergroup.com/ a strony internetowe amerykańskich marek BPG (w tym Epic Equipment & Engineering, Inc., Burke E. Porter Machinery Co., XL Machine Co. Inc., Korvis, Titan Inc. i Primatics) są hostowane i administrowane w Stanach Zjednoczonych . Jeśli zdecydujesz się korzystać z tych witryn BPG z Unii Europejskiej, Kanady lub innych regionów świata zgodnie z przepisami dotyczącymi gromadzenia danych i ich wykorzystywania, które mogą różnić się od przepisów prawa Stanów Zjednoczonych, pamiętaj, że przenosisz dane osobowe poza te regiony do Stany Zjednoczone do przechowywania i przetwarzania. Możemy również przenosić Twoje dane ze Stanów Zjednoczonych do innych krajów lub regionów w związku z przechowywaniem i przetwarzaniem danych, realizacją Twoich żądań i obsługą Witryny. Przekazując wszelkie informacje, w tym dane osobowe, za pośrednictwem witryny, użytkownik wyraża zgodę na takie przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie. Strona internetowa BPG pod adresem https://www.burkeportergroup.com/ zawiera linki do stron marek BPG z siedzibą poza Stanami Zjednoczonymi (w tym CIMAT Balancing, Galileo TP Process Equipment Srl, Kleinknecht, LISMAR, Van Hoecke Automation i Universal Balancing) a przetwarzanie, przechowywanie i przekazywanie informacji przesłanych lub zebranych przez te strony mogą podlegać prawu odpowiednich jurysdykcji.

Sekcja 1798.83 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia zezwala użytkownikom naszej strony, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na żądanie pewnych informacji dotyczących ujawnienia danych osobowych stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego. Aby złożyć takie żądanie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszej strony Kontakt lub napisz do nas:

  • E-mail: privacy@burkeportergroup.com
  • Telefon: +1 (616) 855-1480
  • Lub za pomocą następującego adresu e-mail: 4760 Fulton St. East Suite 201, Ada, MI 49301

ODZYSKANIE ŚRODKÓW, EGZEKWOWANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

BPG stosuje podejście samooceny w celu zapewnienia zgodności z niniejszą Polityką prywatności i okresowo weryfikuje, czy Polityka Prywatności jest dokładna, kompleksowa w odniesieniu do informacji, które mają być objęte, w widocznym miejscu, w pełni wdrożona i dostępna oraz zgodnie z obowiązującymi standardami. Marki BPG w USA podlegają uprawnieniom dochodzeniowym i egzekucyjnym Federalnej Komisji Handlu (FTC) lub dowolnego innego upoważnionego organu ustawowego w USA, a marki BPG spoza USA podlegają uprawnieniom dochodzeniowym i egzekucyjnym lokalnych organów ochrony danych w odpowiednie kraje, w których mają siedziby te konkretne marki BPG.

Kiedy otrzymamy formalne pisemne skargi dotyczące naszej zgodności z naszą polityką prywatności, skontaktujemy się z osobą, która złożyła skargę, w celu podjęcia dalszych działań. Współpracujemy z odpowiednimi organami regulacyjnymi, w tym z lokalnymi organami ochrony danych, w celu rozstrzygania wszelkich skarg dotyczących przekazywania danych osobowych, których nie możemy rozwiązać bezpośrednio. BPG przekaże również nierozstrzygnięte skargi dotyczące prywatności zgodnie z Polityką prywatności w celu alternatywnego rozstrzygania sporów do Rady Better Business Bureaus lub innej neutralnej strony trzeciej. Należy pamiętać, że jeśli jesteś osobą fizyczną w Unii Europejskiej i twoja skarga nie została rozwiązana za pośrednictwem tych kanałów, w pewnych okolicznościach może być dostępna wiążąca opcja arbitrażu.

Prosimy o nie przesyłanie nam żadnych poufnych danych osobowych, takich jak numery ubezpieczenia społecznego, informacje dotyczące pochodzenia etnicznego lub rasy, religii przynależności politycznej, zdrowia osobistego, pochodzenia kryminalnego lub przynależności do związków zawodowych.

ZMIANY W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności może się zmieniać od czasu do czasu, a wszystkie aktualizacje będą publikowane na tej stronie. Korzystanie z tej witryny będzie uważane za zgodę na zmianę zasad.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz pytania lub sugestie dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem:

  • E-mail: sales@cimat.pl
  • Telefon: +48.52.363.16.76
  • Or by using the following mail address: 4 Bogdan Raczkowski St., 85-862 Bydgoszcz, Kujavia-Pomerania, Poland, European Union VAT: PL 554 030 95 19